UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages

UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk

Bron: website Cedris 

Stand per 30 september 2017: realisatie banenafspraak op schema. Realisatie en positieve adviezen beschut liggen fors achter op beoogde aantallen.

UWV heeft een nieuwe regionale trendrapportage gemaakt waarin zichtbaar wordt hoe de garantiebanen en de beschutte banen (en aanvragen daartoe) zich per arbeidsmarktregio ontwikkelen.

Inzicht in ontwikkeling banenafspraak

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal vier rapportages:

 • De regionale trendrapportage banenafspraak geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen er in de definitie van de banenafspraak per arbeidsmarktregio gerealiseerd zijn. De trendrapportage wordt niet gebruikt om te bepalen of de quotumregeling ingevoerd gaat worden, dat gebeurt eenmaal per jaar. De zogenaamde ‘’driemeting’ verschijnt medio 2018.
 • De factsheet banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
 • Tussen de nulmeting eind 2012 en het derde kwartaal 2017 realiseerden werkgevers als netto resultaat:
  – 24.155 extra banen via een regulier dienstverband (368 bij de overheid en 23.787 in de markt) en – 8.988 extra banen via een inleenverband (uitzendcontract of detachering) – op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

Dit is iets boven de doelstelling van 33.000 extra banen die is geformuleerd voor heel 2017.

 • Wel is het aantal inleenverbanden dat meetelt voor de banenafspraak vergeleken met eind derde kwartaal 2016 fors gedaald, en wel met 761 banen. De banen in een regulier dienstverband namen toe met netto 14.223 banen (12.888 bij de markt en 1.334 bij de overheid).
 • De trendrapportage toont dat er eind september 2017 206.750 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 40.989 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012 en een afname van 31.520 personen ten opzichte van het derde kwartaal 2016. De afname kan vooral worden verklaard door de herbeoordeling Wajong.

Ontwikkeling transparantie klantprofielen

De publicatie transparantie van klantprofielen geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.

Ontwikkeling beschut werk

 • Uit de rapportage beschut werk blijkt dat tot en met 30 juni 2017 1.263 mensen een positief advies beschut werk ontvingen van UWV. 58% hiervan (735 mensen) had drie maanden later, aan het einde van het derde kwartaal van 2017, een baan.
 • De rapportage beschut werk heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk: mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.
 • De landelijke doelstelling is dat er eind 2017 2.600 beschutte banen zijn gerealiseerd. Op 30 september 2017 zijn er in totaal 735 personen beschut aan de slag. Dit is bijna 60% van het aantal (1.263) mensen dat tot eind juni 2017 tot de doelgroep beschut werd gerekend. Van januari 2015 tot en met eind 2017 gaf UWV 2.155 positieve adviezen beschut werk af, dus dit is het vierde kwartaal nog flink aangetrokken. Bijna 1000 aanvragen eindigden in een negatief advies. Bij de helft van de 2.155 positieve adviezen deed de gemeente de aanvraag, in de andere helft de burger zélf – dit is sinds begin 2017 mogelijk en daarvan maakten 1.700 personen gebruik.
 • Van de door de burgers aangevraagde adviezen wordt bijna 40% afgewezen, bij de gemeentelijke aanvragen eindigt een kwart in een negatief advies.
 • Bij viervijfde van de positieve adviezen betrof het burgers voor wie gemeenten re-integratieverantwoordelijk is en bij eenvijfde ging het om mensen met een UWV-uitkering.

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • Bert Veneberg: trots in de taxi

  15-01-2019

  Voor Bert Veneberg is het nieuwe jaar goed begonnen. Hij zit weer achter het stuur van een taxi. Lees zijn verhaal in het kader van ‘SWB 50 jaar sociaal ondernemend’.

  Lees meer
 • Hensley Alberto: vrolijke ‘Superman’

  08-01-2019

  SWB 50 jaar sociaal ondernemend! Vijftig trotse medewerkers vertellen in dit jubileumjaar daarom hun persoonlijke verhalen. Deze week is het […]

  Lees meer
 • Taalcoach Corry: “Vertrouwen geven, geduld hebben én ook plezier maken”

  03-01-2019

  Taalcoach Corry over haar werk met vluchtelingen in het Open Leerhuis Twee maal in de week schuiven in het Open […]

  Lees meer
Alles bekijken